Bercsényi óvoda - Bemutatkozás

Kedves Anyukák és Apukák!

Nem kis gond eldönteni, melyik óvodába írassák gyermeküket. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Bemutatkozó írásunkat szeretettel ajánljuk minden kedves óvoda iránt érdeklődő szülőnek.

Intézményünk a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Óvodájának feladat ellátási helyeként működik.

Nevelőmunkánk feltételei

A mindenkori csoportösszetételeket az adott évre beíratott gyermekek létszáma és életkora határozza meg.

Évenként 80-85 gyermek nevelését látjuk el, barátságosan berendezett csoportszobákban, lehetőleg azonos korú gyermekekből alakított 3 korcsoportban.

Az ételallergiás gyermekek részére szakember bevonásával diétás étkezést biztosítunk.

A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, törekszünk és előnyben részesítjük a természetes anyagok felhasználását.

Az udvaron védett öreg fák hatalmas lombkoronái alatt játszhatnak a gyermekek. Szép, árnyas udvarunkat folyamatosan újítjuk. Mindhárom csoportnak külön udvarrész, ezen belül saját homokozó, életkoruknak, a biztonsági előírásoknak megfelelő játszóeszközök állnak rendelkezésükre.

Óvodaképünk

Óvodai nevelésünk középpontjában a gyermek áll.

Valljuk: „a gyermek egyszeri és megismételhetetlen”, ezért fő célunk, hogy a gyermekek óvodánkban érzelmi biztonságban és szeretetteljes, családias légkörben igazi gyermekkort éljenek.

Jövőképünk

Pozitív én-képű, önálló, dönteni tudó, jól alkalmazkodó, gyors helyzetfelismerő, jó kommunikációs készséggel rendelkező, kreatív gyermekeket szeretnénk nevelni.

Nevelésünk alapja

A gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott környezet megteremtését a hetirend és a napirend biztosítja.

Figyelünk arra, hogy a gyermekek gondozottak és ápoltak legyenek.

Nevelésünk az élményszerű, játékos tevékenységekben valósul meg.

A gyermekeket a kíváncsiság, a megismerési vágy ösztönzi a tevékenységre, a tapasztalatszerzésre. A gyermekek bátran, rendszeresen, kiegyensúlyozottan, önállóan tevékenykednek. Az egyéni igényeknek megfelelően változik a játék, a mozgás, a pihenés.

Fontosnak tartjuk a családdal való mély együttműködést, igyekszünk partnerek, lenni a sikeres együttnevelésben. Igyekszünk a szülőkkel megismertetni a gyermekek fejlődését szolgáló feladatokat, s elfogadtatni azokat.

Nevelési törekvéseink

Tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségét, érdeklődését.

Egyéni képességeiket figyelembe véve önállóságra neveljük őket.

Elfogadjuk és természetesnek tartjuk a másságot.

Egységes nevelési elvek alapján dolgozunk, de minden óvodapedagógus számára biztosított a módszertani szabadság.

Nevelési programunk értékei:

Nevelési programunkat a helyi adottságokra alapozva készítette el a nevelőtestületünk, melyben fontos szerepet tölt be a gyermekek rendszeres mozgásfejlesztése, az anyanyelvi és kommunikációs nevelés.

Kiemelt nevelési területeink: az egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés és szocializáció, valamint az értelmi nevelés megvalósítása.

Gyermekeinket a természet szeretetére és tiszteletére neveljük, alakítjuk környezettudatos szemléletüket. A felnőttek példamutatása ezen a területen is elősegíti a gyermekek magatartásának formálását. Sok időt töltünk el a friss levegőn, hogy természetes igényükké váljon a szabadban tartózkodás. A séták, kirándulások jól szolgálják az egészséges életmódra nevelést.

Gondot fordítunk a gyermekek lelki egészségére, ezzel is segítve őket a pozitív én-képük alakulásában, miközben az emberi érintkezés tartalmas formáival ismerkednek meg. Megtanulnak megérteni másokat, alakul empátiás készségük, harmonikus társas kapcsolatokat alakítanak ki.

Nevelésünk célja:

Az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása.

Fejlesztésünk alapja a gyermek alapos megismerése, az elért eredmények alapján pozitív megerősítéssel a fejlődés segítése.

Differenciált fejlesztéssel a beilleszkedési zavarokkal szociálisan hátránnyal küzdők segítése.

Segítésük abban, hogy önmagukban és másokban is felismerjék az emberi értékeket.

Tanulási tevékenység:

A játék és tanulás élményt nyújtó összekapcsolódó tevékenységek.

Egyaránt fontos számunkra a differenciált képességfejlesztés, a tehetséggondozás és felzárkóztatás, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődjön.

A játékban minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik.

Tiszteletben tartjuk, hogy gyermekeink legfőbb tevékenysége a játék. Játékon keresztül jutnak el a környező világ megismeréséhez, melynek során gyakran önmaguk kezdeményezésére is, saját örömükre énekelnek, mondanak verset, hallgatnak mesét, báboznak, számlálgatnak, tornáznak, rajzolnak, festenek, barkácsolnak, sütnek-főznek, segítenek a felnőtteknek és társaiknak, indirekt módon tanulják az ÉLETET.

Hagyományaink, ünnepeink

Hagyományainkkal igyekszünk színesebbé, örömtelibbé tenni gyermekeink életét.

A gyermekek ünnepei: - születésnap, névnap

                                    - karácsonyi ünnepkör: advent, Mikulás, Luca nap, karácsony

                                     - Anyáknapja

                                     - gyermeknap

Természettel összefüggő ünnepek:

                                      - farsang

                                      - húsvét

                                      - madarak, fák napja

Társadalmi ünnep: - március 15.

Csoport kirándulások

Nagycsoportosok búcsúztatása

 

A BERCSÉNYI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY gyermekeink fejlesztési lehetőségeit hivatott támogatni.

Megköszönjük az eddigi önzetlen támogatásokat!
Kérjük és köszönettel fogadjuk a továbbiakban is a támogatásaikat!
 

Alapítványunk jogosult az 1%-ok fogadására.
Adószámunk: 18210187-1-03

Pénzadományokat a 11732071-20047414 számú számlánkra szíveskedjenek utalni!